JAS รายได้ไตรมาส 1 โต! จัดงบฯ 415 ลบ.แจกปันผลรอบใหม่

JAS รายได้ไตรมาส

JAS รายได้ไตรมาส ได้มีการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/63 มีผลการดำเนินงาน

JAS รายได้ไตรมาส

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ได้มีการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/63 มีผลการดำเนินงานดังนี้

โดยในไตรมาส 1/63 ที่บริษัทมีรายได้รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นจำนวน 4,766 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 4,588 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB)

ทั้งนี้ในไตรมาส 1 ปี 2563 ลูกค้าที่ใช้บริการของทางบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) เพิ่มขึ้นสุทธิ(Net Additional Subscriber) จำนวน 61,597 ราย ทำให้ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ 3BB อยู่ที่ 3.24 ล้านราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการทางบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ของฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของทางบริษัทฯ จากกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ 31 มีนาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 8,314,955,764 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวม จ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นเป็นจำนวน 415,747,788.20 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว (วัน Record Date)ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 5 มิถุนายน 2563…

มีผู้สื่อข่าวออกมารายงาน JAS อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เผยข้อมูลระบบสารสนเทศ

มีผู้สื่อข่าวออกมารายงาน JAS

มีผู้สื่อข่าวออกมารายงาน JAS ให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด

มีผู้สื่อข่าวออกมารายงาน JAS

เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยระบุว่า ตามที่บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID–19) ในประเทศไทย มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนพิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรม ที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่ายจากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปก่อน โดยยกเลิกวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้กำหนดไว้เดิม ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
และให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (วัน Record Date)ที่ได้กำหนดไว้เดิม ในวันศุกร์ที่ 27มีนาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับมอบอำนาจให้มีอำนาจในการกำหนดวัน และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าวต่อไป พร้อมทั้งอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (วัน Record Date)ใหม่ เป็นวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯทั้งหมดจำนวน 8,314,955,764 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.48 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น12,306,134,530.72 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.96 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562คิดเป็นอัตรา 1.78 บาทต่อหุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 95.87 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (วัน Record Date) คงเดิม คือวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่จะจัดต่อไปในภายหน้า จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก…